ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Правила за поверителност

Изключително сме доволни, че проявихте интерес към нашето предприятие. Защитата на данните е с особено висок
приоритет за управлението на Монтес България ЕООД. Използването на интернет страниците на Монтес България ЕООД е
възможно без указания за лични данни; обаче, ако даден субект на данни иска да използва специални корпоративни
услуги чрез нашия уебсайт, може да бъде необходимо обработването на лични данни. Ако обработването на лични
данни е необходимо и няма правна основа за такава обработка, ние по принцип получаваме съгласието на субекта на
данните.

Обработката на лични данни, като име, адрес, електронен адрес или телефонен номер на субекта на данни, винаги
трябва да съответства на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и в съответствие със специфичните за всяка
държава данни за защита на данните приложими за Монтес България ЕООД. С тази декларация за защита на данните
нашето предприятие би искало да информира широката общественост за естеството, обхвата и целта на личните данни,
които събираме, използваме и обработваме. Освен това субектите на данни са информирани чрез тази декларация за
защита на данните и за правата, на които те имат право.

В качеството си на администратор Монтес България ЕООД реализира множество технически и организационни мерки за
осигуряване на най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, базираните на
интернет технологии по принцип могат да имат пропуски в сигурността, така че абсолютната защита не може да бъде
гарантирана. По тази причина всеки субект на данни има свободата да ни прехвърли лични данни чрез алтернативни
средства, напр. по телефона.

1. Определения

Декларацията за защита на данните на Монтес България ЕООД се основава на термините, използвани от европейския
законодател за приемането на Общия регламент за защита на данните (GDPR). Декларацията ни за защита на данните
трябва да бъде четлива и разбираема за широката общественост, както и за нашите клиенти и бизнес партньори. За
да се гарантира това, първо бихме искали да обясним използваната терминология.

В тази декларация за защита на данните използваме, следните термини:

• а) Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с определено или подлежащо на идентификация физическо лице
("субект на данните"). Разграничително физическо лице може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-
специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор
или един или повече фактори, специфични за физическите, физиологичните, генетична, умствена, икономическа,
културна или социална идентичност на това физическо лице.

Б) субект на данните

Субект на данните е всяко идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице, чиито лични данни се
обработват от администратора, отговорен за обработката.

• в) Обработка

Обработка е всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или на набори от лични
данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като събиране, записване, организация, структуриране,
съхранение, адаптиране или промяна, извличане, разкриване чрез предаване, разпространение или по друг начин
предоставяне, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

• г) Ограничаване на обработката

Ограничаването на обработката е маркирането на съхраняваните лични данни с цел да се ограничи тяхната обработка
в бъдеще.

• д) Профилиране

Профилирането означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, състояща се от използването на
лични данни за оценка на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, по-специално за анализ или
предвиждане на аспекти, свързани с работата на физическото лице на работното място, икономическата ситуация,
здравето, интересите, надеждността, поведението, местоположението или движенията.

• е) Псевдонимация

Псевдонимизацията е обработката на лични данни по такъв начин, че личните данни вече не могат да се приписват на
конкретно физическо лице без използване на допълнителна информация, при условие че тази допълнителна информация
се води отделно и подлежи на технически и организационни мерки, за да се гарантира че личните данни не се
приписват на идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.

• ж) Контролер, отговарящ за обработката

Контролиращият орган или администраторът, отговарящ за обработката, е физическо или юридическо лице, публичен
орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за
обработка на лични данни; когато целите и средствата за такава обработка се определят от правото на Съюза или на
държавите-членки, администраторът или конкретните критерии за неговото номиниране могат да бъдат предвидени от
правото на Съюза или на държавите-членки.

• з) Процесор

Преработвателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който обработва лични
данни от името на администратора.

• и) Получател

Получателят е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, на който се разкриват
личните данни, независимо дали е трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получават
лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие със законодателството на Съюза или на държавите-
членки, не се считат за получатели; обработването на тези данни от тези публични органи е в съответствие с
приложимите правила за защита на данните в съответствие с целите на обработката.

• й) трето лице

Третата страна е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или орган, различен от субекта на
данните, администратора, преработвателя и лицата, които под прякото право на администратора или преработвателя
имат право да обработват лични данни.

к) Съгласие

Съгласието на субекта на данните е всяко свободно, конкретно, информирано и недвусмислено посочване на желанията
на субекта на данни, с което той, чрез изявление или чрез ясни действия, означава съгласие за обработването на
лични данни, свързани с него ,

2. Име и адрес на администратора

Контролерът за целите на Общия регламент за защита на данните (GDPR), други закони за защита на данните,
приложими в държавите-членки на Европейския съюз, и други разпоредби, свързани със защитата на данните, са:

Монтес България ЕООД

жк тракия бл.61

4000 Пловдив

България - Пловдив

Телефон: 0876 991 993

Имейл: info@montes.bg

Уебсайт: https://montes.bg

3. Име и адрес на служителя по защита на данните

Отговорникът по защита на данните на администратора е:

г-жа Нина Николова

Монтес България ЕООД

жк.Тракия бл.61 вх б

4000 Пловдив

България

Телефон: 0897 90 65 64

Имейл: info@montes.bg

Уебсайт: https://montes.bg

Всеки субект на данни може по всяко време да се свърже директно с нашия служител по защита на данните с всички
въпроси и предложения относно защитата на данните.

4. Бисквитки

Интернет страниците на Монтес България ЕООД използват "бисквитки". "Бисквитките" са текстови файлове, които се
съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват "бисквитки". Много бисквитки съдържат така наречената "ИД бисквитка".
ИД на "бисквитка" е уникален идентификатор на "бисквитката". Тя се състои от низ на знаци, чрез който могат да
бъдат присвоени интернет страници и сървъри към конкретния интернет браузър, в който е съхранена "бисквитката".
Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да се разграничат отделните браузъри на обектните данни
от други интернет браузъри, които съдържат други "бисквитки". Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат
и идентифициран чрез уникалния идентификатор на "бисквитката"

Чрез използването на "бисквитките" Монтес България ЕООД може да предостави на потребителите на този уеб сайт
по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на "бисквитките".

С помощта на "бисквитка" информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на
потребителя. "Бисквитките" ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме нашите потребители на
уебсайтове. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на
уебсайта, който използва "бисквитки", напр. не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб
сайтът е достъпен, защото това се поема от уебсайта и така бисквитката се съхранява в компютърната система на
потребителя. Друг пример е "бисквитката" на пазарска количка в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня
статиите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез "бисквитка".

Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на "бисквитките" чрез уебсайта ни чрез
съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на
"бисквитките". Освен това, вече зададените "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет
браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако обектът на
данните деактивира настройката на "бисквитките" в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб
сайт могат да бъдат напълно използваеми.

5. Събиране на общи данни и информация

Сайтът на Монтес България ЕООД събира серия от общи данни и информация, когато обект на данни или автоматизирана
система извикат уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра.
Събраните могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от
системата за достъп, (3) уебсайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. Референти), (4) (5)
датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на
интернет услуги на системата за достъп и (8) всички други подобни данни и информация, която може да бъде
използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация Монтес България ЕООД не прави никакви заключения относно
субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) правим правилно съдържанието на уебсайта
си, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочната
жизнеспособност на нашите информационни технологии и уеб технологии , и (4) предоставят на правоприлагащите
органи необходимата информация за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Следователно Монтес
БЪлгария ЕООД анализира статистически анонимно събраните данни и информация с цел да повиши защитата на данните
и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които
обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични
данни, предоставени от субекта на данните.

6. Регистрация на нашия уеб сайт

Субектът на данни има възможност да се регистрира на уебсайта на администратора с посочване на лични данни. Кои
лични данни се предават на контролера се определя от съответната маска за въвеждане, използвана за
регистрацията. Въведените от субекта на данни лични данни се събират и съхраняват изключително за вътрешна
употреба от администратора и за негова собствена цел. Контролерът може да поиска прехвърляне към един или повече
процесори (например колетни услуги), които също използват лични данни за вътрешна цел, които могат да бъдат
приписани на контролера.

С регистрацията си в уеб сайта на администратора се запаметява и IP адресът, определен от доставчика на интернет
услуги (ISP) и използван от съответния обект - дата и час на регистрацията. Съхраняването на тези данни става на
фона на факта, че това е единственият начин да се предотврати злоупотребата с нашите услуги и при необходимост
да се даде възможност за разследване на извършени престъпления. Доколкото съхранението на тези данни е
необходимо за осигуряване на контролера. Тези данни не се предават на трети страни, освен ако няма законово
задължение за предаване на данните или ако прехвърлянето служи за целите на наказателното преследване.

Регистрацията на субекта на данни с доброволно посочване на лични данни има за цел да даде възможност на
администратора да предостави на субекта на данните съдържание или услуги, които могат да бъдат предлагани само
на регистрирани потребители поради естеството на въпросния въпрос. Регистрираните лица могат да променят по
всяко време личните данни, посочени по време на регистрацията, или да ги изтрият напълно от данните на
администратора.

Администраторът по всяко време предоставя информация при поискване на всеки субект на данни относно това, какви
лични данни се съхраняват за субекта на данните. Освен това администраторът на данните коригира или заличава
личните данни по искане или посочване на субекта на данни, доколкото не съществуват законови задължения за
съхранение. Целият персонал на контролера е на разположение на субекта на данните в това отношение като лица за
контакт.

7. Абонамент за нашите бюлетини

В сайта на Монтес България ЕООД потребителите получават възможност да се абонират за бюлетина на нашето
предприятие. Маската за въвеждане, използвана за тази цел, определя кои лични данни се предават, както и кога е
поръчан бюлетинът от администратора.

Монтес България ЕООД редовно информира клиентите и бизнес партньорите си чрез бюлетин за предложения за
предприятия. Информационният бюлетин на предприятието може да бъде получен от субекта на данните единствено ако
(1) субектът на данните има валиден адрес на електронна поща и (2) регистрите на данните за предаването на
бюлетина. Имейл адресът за потвърждение ще бъде изпратен за имейл адреса, регистриран от субекта на данните за
първи път за изпращане на бюлетин по правни причини в процедурата за двойно включване. Този имейл за
потвърждение се използва, за да се докаже дали собственикът на имейл адреса като субект на данните е упълномощен
да получава бюлетина.

По време на регистрацията за бюлетина ние съхраняваме и IP адреса на компютърната система, определен от
доставчика на интернет услуги (ISP) и използван от субекта на данните по време на регистрацията, както и датата
и часа на регистрацията. Събирането на тези данни е необходимо, за да се разбере (евентуалната) злоупотреба с
адреса на електронната поща на субекта на данните на по-късна дата и следователно служи за целта на правната
защита на администратора.

Личните данни, събрани като част от регистрацията за бюлетина, ще бъдат използвани само за изпращане на нашия
бюлетин. В допълнение, абонатите на бюлетина могат да бъдат информирани по електронна поща, доколкото това е
необходимо за функционирането на бюлетина или въпросната регистрация, тъй като това може да се случи в случай на
промени в офертата на бюлетина, или в случай на промяна в техническите обстоятелства. Няма да има прехвърляне на
лични данни, събирани от бюлетина, на трети страни. Абонаментът за нашия бюлетин може да бъде прекратен от
субекта на данните по всяко време. Съгласието за съхранение на лични данни, което субектът на данните е
предоставил за изпращане на бюлетина, може да бъде отменено по всяко време. За целите на отмяната на съгласието
във всяка бюлетина се намира съответна връзка. Също така е възможно да се отпишете от бюлетина по всяко време
директно на уеб сайта на администратора или да съобщите това на администратора по различен начин.

8. Проследяване на бюлетина

Бюлетинът на Монтес България ЕООД съдържа така наречените проследяващи пиксели. Проследяващият пиксел е
миниатюрен графичен, вграден в такива имейли, които се изпращат в HTML формат, за да се позволи записването и
анализът на регистрационните файлове. Това позволява статистически анализ на успеха или неуспеха на онлайн
маркетинговите кампании. Въз основа на вградения проследяващ пиксел, Монтес България ЕООД може да види дали и
кога е била открита електронна поща от субект на данни и кои връзки в електронната поща са били извикани от
субектите на данни.

Такива лични данни, събрани в проследяващите пиксели, съдържащи се в бюлетините, се съхраняват и анализират от
администратора, за да се оптимизира изпращането на бюлетина, както и да се адаптира съдържанието на бъдещите
бюлетини още по-добре към интересите на субекта на данните. Тези лични данни няма да бъдат предадени на трети
страни. Субектите на данни по всяко време имат право да отменят съответната отделна декларация за съгласие,
издадена чрез процедурата за двойно включване. След анулиране тези лични данни ще бъдат изтрити от
администратора. Монтес България ЕООД автоматично счита оттегляне от получаването на бюлетина за отмяна.

9. Възможност за контакт чрез уебсайта

Сайтът на Монтес България ЕООД съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нашето предприятие,
както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (имейл адрес).
Ако даден субект на данни се свърже с администратора чрез електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните
данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволен
принцип от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или връзка с субекта на
данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни.

10. Функцията за коментари в блога на уебсайта

Монтес България ЕООД предлага на потребителите възможността да оставят отделни коментари за отделни блог приноси
на блог, който е на страницата на администратора. Блогът е уеб-базиран, публично достъпен портал, чрез който
един или повече хора, наречени блогъри или уеб блогъри, могат да публикуват статии или да записват мисли в така
наречените blogposts. Blogposts обикновено могат да бъдат коментирани от трети страни.

Ако даден субект на данни остави коментар на блога, публикуван на този уебсайт, също се съхраняват и публикуват
коментарите, направени от субекта на данни, както и информация за датата на коментара и за избрания от субекта
на данните (псевдоним) на потребителя , Освен това IP адресът, зададен от доставчика на интернет услуги (ISP) на
субекта на данните, също се записва. Това съхранение на IP адреса се извършва от съображения за сигурност, а в
случаите, когато субектът на данните нарушава правата на трети страни или пуска незаконно съдържание чрез даден
коментар. Съхраняването на тези лични данни е следователно в собствен интерес на администратора на данни, за да
може той да бъде оправдан в случай на нарушение. Събраните лични данни няма да се предават на трети лица, освен
ако това прехвърляне не се изисква по закон или служи за защита на администратора на данни.

11. Абонамент за коментари в блога на уебсайта

Коментарите, направени в блога на Монтес България ЕООД, могат да бъдат записани от трети лица. По-конкретно, има
вероятност един коментатор да се абонира за коментарите, следващи коментарите му на конкретна публикация в
блога.

Ако даден субект на данните реши да се абонира за опцията, администраторът ще изпрати автоматично имейл за
потвърждение, за да провери процедурата за двойно включване, за да провери дали собственикът на посочения адрес
за електронна поща е решил в полза на тази опция. Опцията за абониране за коментари може да бъде прекратена по
всяко време.

12. Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за
постигане на целта за съхранение, или доколкото това е предоставено от европейския законодател или от други
законодателни органи в закони или подзаконови актове, на които администраторът е подчинен да се.

Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейския законодател или
друг компетентен законодател, изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със
законовите изисквания.

13. Права на субекта на данните

• а) Право на потвърждение

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора
потвърждението дали личните данни, които се отнасят до него, се обработват. Ако даден субект на данните желае да
се възползва от това право на потвърждение, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на
администратора.

• б) Право на достъп

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора безплатна
информация за своите лични данни, съхранявани по всяко време, и копие от тази информация. Освен това
европейските директиви и регламенти предоставят на субекта на данни достъп до следната информация:

• целите на обработката;

• категориите на съответните лични данни;

• получателите или категориите получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, по-специално
получатели в трети държави или международни организации;

• когато е възможно, предвиденият период, за който ще се съхраняват личните данни или, ако не е възможно,
критериите, използвани за определяне на този период;

• наличието на правото да се поиска от администратора поправка или заличаване на лични данни или ограничаване на
обработката на лични данни, отнасящи се до субекта на данните, или да се противопостави на такава обработка;

• наличието на право да се подаде жалба в надзорен орган;

• когато личните данни не се събират от субекта на данните, наличната информация за техния източник;

• наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, посочено в член 22, параграфи 1 и 4
от ГСРП, и поне в тези случаи значима информация за съответната логика, както и значението и предвидените
последствия на такава обработка за субекта на данните.

Освен това субектът на данните има право да получи информация за това дали личните данни се предават на трета
държава или на международна организация. Когато случаят е такъв, субектът на данните има право да бъде
информиран за подходящите предпазни мерки, свързани с прехвърлянето.

Ако даден субект на данните желае да се възползва от това право на достъп, той или тя може по всяко време да се
свърже с всеки служител на администратора.

• в) Право на поправка

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора без
неоснователно забавяне поправката на неточни лични данни, които се отнасят до него. Като се вземат предвид
целите на обработката, субектът на данните има право да има попълнени непълни лични данни, включително чрез
предоставяне на допълнително изявление.

Ако даден субект на данни желае да упражни това право на поправка, той или тя може по всяко време да се свърже с
всеки служител на администратора.

• в) Право на поправка

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора без
неоснователно забавяне поправката на неточни лични данни, които се отнасят до него. Като се вземат предвид
целите на обработката, субектът на данните има право да има попълнени непълни лични данни, включително чрез
предоставяне на допълнително изявление.

Ако даден субект на данни желае да упражни това право на поправка, той или тя може по всяко време да се свърже с
всеки служител на администратора.

• г) Право на изтриване (право да бъдете забравени)

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от администратора
изтриването на лични данни, които се отнасят до него, без ненужно забавяне и администраторът е задължен да
изтрие личните данни без неоправдано забавяне, когато е налице едно от следните основания се прилага, доколкото
обработката не е необходима:

Личните данни вече не са необходими във връзка с целите, за които са били събрани или обработени по друг начин.

• Субектът на данните оттегля съгласието, на което се основава обработката съгласно член 6, параграф 1, буква а)
от GDPR или член 9, параграф 2, буква а) от GDPR, и когато няма друго правно основание земя за обработка.

• Субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR и няма преимуществени
законосъобразни основания за обработката или субектът на данните възразява срещу обработването съгласно член 21,
параграф 2 от GDPR.

• Личните данни са били незаконно обработени.

• Личните данни трябва да бъдат изтрити за спазване на правно задължение в правото на Съюза или на държавата-
членка, на което се подчинява администраторът.

• Личните данни са събрани във връзка с предлагането на услугите на информационното общество, посочени в член 8,
параграф 1 от GDPR.

Ако една от посочените по-горе причини се отнася и субектът на данните желае да поиска изтриването на лични
данни, съхранявани от Монтес България ЕООД, той или тя може по всяко време да се свърже с всеки служител на
администратора. Служител на Монтес България ЕООД незабавно ще се увери, че заявката за заличаване е спазена
незабавно.

Когато администраторът е направил лични данни публични и е длъжен съгласно член 17, параграф 1 да заличи личните
данни, администраторът, като взема предвид наличната технология и разходите за изпълнение, предприема разумни
стъпки, включително технически мерки, за да информира другите администратори, обработващи личните данни, които
субектът на данни е поискал от тези контролиращи лица да изтрият всякаква връзка с копие или копиране или
репликиране на тези лични данни, доколкото не се изисква обработка. Служители на Монтес България ЕООД ще
организират необходимите мерки в отделни случаи.

• д) Право на ограничаване на обработката

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получи от контролиращия орган
ограничения на обработката, когато се прилага едно от следните:

• Точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за период, който позволява на администратора да
провери точността на личните данни.

• Обработката е незаконна и лицето, за което се отнасят данните, се противопоставя на изтриването на личните
данни и вместо това иска ограничаване на тяхното използване.

o Контролерът вече не се нуждае от личните данни за целите на обработката, но те се изискват от субекта на
данните за установяване, упражняване или защита на правни искове.

• Субектът на данните възрази срещу обработването съгласно член 21, параграф 1 от GDPR, докато се провери дали
законните основания на администратора надвишават тези на субекта на данните.

Ако едно от посочените по-горе условия е изпълнено и субектът на данните желае да поиска ограничаване на
обработката на лични данни, съхранявани от Монтес България ЕООД, той или тя може по всяко време да се свърже с
всеки служител на администратора. Служителят на Монтес България ЕООД ще уреди ограничаването на обработката.

• е) Право на преносимост на данни

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да получава личните му данни, които са
били предоставени на администратора, в структуриран, често използван и машинно четен формат. Той има правото да
предава тези данни на друг администратор без пречка от администратора, на когото са предоставени личните данни,
при условие че обработката се основава на съгласието по член 6, параграф 1, буква а) от GDPR или член 9,
параграф 2, буква а) от GDPR или на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от GDPR и обработката се
извършва по автоматизиран начин, доколкото обработването не е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана в
обществен интерес или при упражняване на публична власт на администратора.

Освен това при упражняването на своето право на преносимост на данни съгласно член 20, параграф 1 от GDPR,
субектът на данните има право да предоставя лични данни директно от един администратор на друг, когато това е
технически осъществимо, и когато това не стане неблагоприятно засягат правата и свободите на другите.

За да се установи правото на преносимост на данни, субектът на данните може по всяко време да се свърже с всеки
служител на Монтес България ЕООД.

• ж) Право на възражение

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да възрази по всяко време на
основание, свързано с неговото или нейното конкретно положение, с обработването на лични данни, които се отнасят
до него, което се основава на буква д) или буква е) ) от член 6, параграф 1 от ГДРП. Това важи и за профилиране
въз основа на тези разпоредби.

Монтес България ЕООД вече не обработва личните данни в случай на възражение, освен ако не можем да докажем
убедителни основателни причини за обработката, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на
данните или за установяването, упражняването или защитата на законните искове.

Ако Монтес България ЕООД обработва лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данните има право
да възрази по всяко време до обработката на лични данни, които се отнасят до него за тази маркетинг. Това се
отнася до профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг. Ако лицето, за което се отнасят
данните, възразява срещу Монтес България ЕООД за обработката за целите на директния маркетинг, Монтес БЪлгария
ЕООД вече няма да обработва личните данни за тези цели.

Освен това субектът на данните има право, на основания, свързани с неговото или нейното конкретно положение, да
възразява срещу обработването на лични данни, които се отнасят до него от Монтес България ЕООД за научни или
исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, Параграф 1 от GDPR, освен ако обработката е
необходима за изпълнението на задача, изпълнена от съображения за обществен интерес.

За да упражни правото си на възражение, субектът на данните може да се свърже с всеки служител на Монтес
БЪлгария ЕООД. Освен това субектът на данните е свободен в контекста на използването на услугите на
информационното общество и независимо от Директива 2002/58 / ЕО, да използва своето право да се противопостави с
автоматизирани средства, като използва технически спецификации.

• з) Автоматизирано индивидуално вземане на решения, включително профилиране

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да не подлежи на решение, основаващо
се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, което произвежда правни последици по
отношение на него или подобно съществено въздействие върху него, доколкото решението (1) не е необходимо за
сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора на данни или 2) не е разрешен от
правото на Съюза или на държавата-членка, на което се подчинява администраторът и който също така определяне на
подходящи мерки за защита на правата и свободите на субекта на данни и законните интереси или (3) не се основава
на изричното съгласие на субекта на данните.

Ако решението (1) е необходимо за сключване или изпълнение на договор между субекта на данните и администратора
на данни, или (2) той се основава на изричното съгласие на субекта на данните, Монтес България ЕООД трябва да
приложи подходящи мерки за: да защити правата и свободите на субекта на данните и законните интереси, поне
правото да получи човешка намеса от страна на администратора, да изрази своята гледна точка и да оспори
решението.

Ако субектът на данните желае да упражни правата си по отношение на автоматизираното вземане на индивидуални
решения, той може по всяко време да се свърже с всеки служител на Монтес България ЕООД.

• и) Право на отказ от съгласие за защита на данните

Всеки субект на данни има право, предоставено от европейския законодател, да оттегли своето съгласие за
обработване на личните му данни по всяко време.

Ако субектът на данните желае да упражни правото си да оттегли съгласието си, той или тя може по всяко време да
се свърже с всеки служител на Монтес България ЕООД.

14. Защита на данните за заявленията и процедурите за кандидатстване

Администраторът събира и обработва личните данни на кандидатите за целите на обработката на процедурата за
кандидатстване. Обработката може да се извършва и по електронен път. Такъв е случаят, по-специално, ако кандидат
подаде на администратора съответните документи по заявлението по електронна поща или чрез уеб формуляр на
уебсайта. Ако администраторът на данни сключи трудов договор с кандидат, предоставените данни ще бъдат
съхранявани с цел обработване на трудовото правоотношение в съответствие със законовите изисквания. Ако не е
сключен трудов договор с кандидата от администратора, документите за кандидатстване автоматично се изтриват два
месеца след нотификацията на решението за отказ, при условие че няма други законни интереси на администратора,
които се противопоставят на изтриването. Друг легитимен интерес в тази връзка е, напр. тежест на доказване в
процедура по Общия закон за равно третиране (AGG).

15. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Facebook

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на предприятието Facebook. Facebook е социална мрежа.

Социалната мрежа е място за социални срещи в интернет, онлайн общност, която обикновено позволява на
потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да
служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична
или бизнес свързана информация. Facebook позволява на потребителите на социални мрежи да включват създаването на
частни профили, да качват снимки и да осъществяват мрежа чрез заявки за приятелство.

Функциониращата компания на Facebook е Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, САЩ. Ако човек живее
извън Съединените щати или Канада, администраторът е Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal
Harbour, Дъблин 2, Ирландия.

При всяко включване в една от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който
е интегриран компонент Facebook (приставки за Facebook), уеб браузърът на информационната технология на субекта
на данните е автоматично подкани да изтеглите показването на съответния Facebook компонент от Facebook чрез
компонента Facebook. Преглед на всички приставки във Facebook може да намерите на адрес
https://developers.facebook.com/docs/plugins/. По време на тази техническа процедура Facebook е уведомен за
това, кой конкретен под-сайт на нашия уебсайт е посетен от субекта на данните.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно във Facebook, Facebook открива при всяко извикване на нашия
уебсайт от субекта на данните - и за целия период на пребиваване на нашия интернет сайт - кой конкретен подстисп
на нашия интернет страница беше посетена от субекта на данните. Тази информация се събира чрез компонента
Facebook и се асоциира със съответния профил в Facebook на субекта на данните. Ако субектът на данните кликне
върху един от бутоните на Facebook, интегрирани в нашия уебсайт, напр. бутон "Подобно" или ако субектът на данни
подаде коментар, Facebook съответства на тази информация с личната потребителска сметка в Facebook на субекта на
данните и съхранява личните данни.

Facebook винаги получава, чрез компонента Facebook, информация за посещение на нашия уебсайт от субекта на
данните, когато обектът на данните е влязъл едновременно във Facebook по време на извикването на нашия уебсайт.
Това се осъществява независимо от това дали субектът на данни кликне върху компонента Facebook или не. Ако
такова предаване на информация на Facebook не е желателно за субекта на данни, то той или тя може да предотврати
това чрез излизане от своя акаунт в Facebook, преди да се обадя на нашия уебсайт.

Ръководството за защита на данните, публикувано от Facebook, което е на разположение на адрес
https://facebook.com/about/privacy/, предоставя информация за събирането, обработката и използването на лични
данни от Facebook. Освен това се обяснява какви възможности за настройка Facebook предлага, за да защити
поверителността на субекта на данните. Освен това са налице различни опции за конфигуриране, които позволяват
премахването на предаването на данни във Facebook. Тези приложения могат да бъдат използвани от субекта на
данни, за да се премахне предаването на данни във Facebook.

16. Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Анализ (с функция за
анонимизиране)

На този уебсайт администраторът е интегрирал компонента на Google Анализ (с функцията анонимност). Google Анализ
е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането, събирането и анализа на данни за поведението на
посетителите на уеб сайтове. Услугата за анализ на уебсайтове събира, inter alia, данни за уебсайта, от който е
дошло дадено лице (така нареченият препращач), кои подстраници са били посетени, колко често и за каква
продължителност е била гледана подстраница. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайт и за
извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операторът на компонента на Google Анализ е Google Inc., 1600 Амфитеатър Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351,
САЩ.

За уеб анализите чрез Google Анализ администраторът използва приложението "_gat. _anonymizeIp". С помощта на
това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се съкращава от Google и се анонимира при
достъпа до уебсайтовете ни от държава-членка на Европейския съюз или друга договаряща държава по Споразумението
за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента на Google Анализ е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и
информация, inter alia, за да оцени използването на уебсайта ни и да предоставя онлайн отчети, които показват
дейностите на нашите уебсайтове и да предоставя други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за
нас.

Google Анализ поставя бисквитка в системата на информационните технологии на субекта на данните. Дефиницията на
"бисквитките" е обяснена по-горе. С настройката на "бисквитката" Google може да анализира използването на
уебсайта ни. При всяко повикване до една от отделните страници на този интернет сайт, която се управлява от
администратора и в която е интегриран компонент на Google Анализ, интернет браузърът на информационната
технология на субекта на данните автоматично ще изпраща данни през Компонент на Google Анализ за целите на
онлайн рекламирането и уреждането на комисионни на Google. По време на тази техническа процедура предприятието
Google придобива знания за лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на
Google, наред с другото, за да разбере произхода на посетителите и кликванията и впоследствие да създаде
комисионни споразумения.

Бисквитката се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението,
от което е осъществен достъпът, както и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При
всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет,
използван от субекта на данните, ще бъдат предадени на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни
се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез
техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на "бисквитките" чрез уебсайта
ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно
настройването на "бисквитките". Такава корекция на използвания интернет браузър също би попречила на Google
Анализ да зададе "бисквитка" в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение,
"бисквитките", които вече се използват от Google Анализ, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър
или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данните има възможност да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Анализ,
което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността да
се изключи такъв , За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавката на браузъра под връзката
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout и да я инсталира. Тази добавка за браузъри казва на Google Анализ чрез
JavaScript, че всички данни и информация за посещенията на интернет страници може да не се предават в Google
Анализ. Инсталирането на добавките в браузъра се счита за възражение на Google. Ако системата за информационни
технологии на субекта на данните по-късно бъде изтрита, форматирана или новоинсталирана, тогава субектът на
данните трябва да преинсталира добавките на браузъра, за да деактивира Google Анализ. Ако добавката на браузъра
бе деинсталирана от субекта на данните или от друго лице, което може да се припише на сферата им на
компетентност или е деактивирано, е възможно да се извърши преинсталиране или повторно активиране на добавките в
браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на данните могат да бъдат изтеглени на
адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ и в http://www.google.com/analytics/terms/us. HTML.
Google Анализ е допълнително обяснен под следната връзка https://www.google.com/analytics/.

17. Метод на плащане: Разпоредби за защита на данните относно използването на PayPal като платежен оператор

На този уебсайт администраторът има интегрирани компоненти на PayPal. PayPal е онлайн доставчик на платежни
услуги. Плащанията се обработват чрез така наречените PayPal сметки, които представляват виртуални частни или
бизнес сметки. PayPal също така може да обработва виртуални плащания чрез кредитни карти, когато потребител няма
сметка в PayPal. Акаунтът в PayPal се управлява чрез имейл адрес, поради което няма класически номера на сметки.
PayPal дава възможност да се задействат онлайн плащания към трети страни или да се получават плащания. PayPal
също така приема функциите на довереник и предлага услуги за защита на купувачите.

Европейската операционна компания на PayPal е PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal,
2449 Люксембург, Люксембург.

Ако субектът на данните избере "PayPal" като опция за плащане в онлайн магазина по време на поръчката, ние
автоматично предаваме данните на субекта на данни на PayPal. Избирайки този начин на плащане, субектът на
данните се съгласява с прехвърлянето на лични данни, необходими за обработката на плащанията.

Личните данни, предавани на PayPal, обикновено са име, фамилия, адрес, имейл адрес, IP адрес, телефонен номер,
мобилен телефонен номер или други данни, необходими за обработката на плащанията. Обработката на договора за
покупка също изисква такива лични данни, които са във връзка със съответната поръчка.

Предаването на данните е насочено към обработка на плащания и предотвратяване на измами. Контролерът ще
прехвърли лични данни в PayPal, по-специално, ако е даден легитимен интерес към предаването. Личните данни,
обменяни между PayPal и администратора за обработката на данните, се предават от PayPal на агенциите за
икономическа кредитна дейност. Това предаване е предназначено за проверка на самоличността и
кредитоспособността.

Ако е необходимо, PayPal ще предаде лични данни на филиали и доставчици на услуги или подизпълнители, доколкото
това е необходимо за изпълнение на договорни задължения или за обработка на данни в поръчката.

Субектът на данни има възможност да оттегли съгласието си за обработването на лични данни по всяко време от
PayPal. Отмяната не оказва влияние върху личните данни, които трябва да бъдат обработвани, използвани или
предадени в съответствие с (договорната) обработка на плащанията.

Приложимите разпоредби за защита на данните на PayPal могат да бъдат изтеглени на адрес
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

18. Правно основание за обработката

Изкуство. 6, параграф 1, буква б) GDPR служи като правно основание за обработка на операции, за които получаваме
съгласие за конкретна цел на обработка. Ако обработването на лични данни е необходимо за изпълнението на
договор, по който заинтересованото лице е страна, какъвто е например случаят, когато операциите по обработка са
необходими за доставката на стоки или за предоставяне на друга услуга, обработката е въз основа на член 6,
параграф 1, буква а). b GDPR. Същото се отнася и за такива операции по обработка, които са необходими за
извършване на преддоговорни мерки, например в случай на запитвания относно нашите продукти или услуги. Дали
нашата компания подлежи на правно задължение, с което се изисква обработка на лични данни, например за
изпълнение на данъчни задължения, обработката се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) c GDPR. В редки случаи
обработката на лични данни може да е необходима за защита на жизнените интереси на субекта на данните или на
друго физическо лице. Такъв би бил случаят, например, ако посетител е бил ранен в нашата компания, а името,
възрастта, данните за здравно осигуряване или друга важна информация би трябвало да бъдат предадени на лекар,
болница или друга трета страна. Тогава обработването ще се основава на чл. 6, параграф 1, буква б) d GDPR. На
последно място, операциите по усъвършенстване могат да се основават на член 6, параграф 1, буква б). f GDPR.
Това правно основание се използва за обработка на операции, които не са обхванати от нито едно от посочените
по-горе правни основания, ако обработването е необходимо за целите на законните интереси на нашето дружество или
на трета страна, освен ако такива интереси са пренебрегнати от интересите или основните права и свободи на
субекта на данните, които изискват защита на личните данни. Подобни операции по усъвършенстване са особено
допустими, защото са специално посочени от европейския законодател. Той счита, че може да се приеме легитимен
интерес, ако субектът на данните е клиент на администратора (съображение 47, изречение 2, GDPR).

19. Оправданите интереси, преследвани от администратора или от трета страна

Когато обработването на лични данни се основава на член 6, параграф 1, е GDPR законният ни интерес е да
извършваме бизнеса си в полза на благосъстоянието на всички наши служители и акционери.

20. Период, за който ще се съхраняват личните данни

Критериите, използвани за определяне на периода на съхранение на лични данни, са съответният задължителен период
на задържане. След изтичането на този срок съответните данни се заличават рутинно, доколкото вече не са
необходими за изпълнението на договора или за възникването на договор.

21. Предоставяне на лични данни като законови или договорни изисквания; Изискване, необходимо за сключване на
договор; Задължение на субекта на данните да предостави личните данни; възможните последици от липсата на такива
данни

Изясняваме, че предоставянето на лични данни е частично изисквано от закона (например данъчни разпоредби) или
може да бъде и резултат от договорни разпоредби (например информация за договорния партньор). Понякога може да е
необходимо да се сключи договор, че субектът на данните ни предоставя лични данни, които впоследствие трябва да
бъдат обработени от нас. Субектът на данните е, например, задължен да ни предостави лични данни, когато нашата
компания сключи договор с него. Липсата на предоставяне на лични данни би довела до това, че договорът с
физическото лице не може да бъде сключен. Преди лицето да предостави лични данни, субектът на данните трябва да
се свърже с всеки служител. Служителят пояснява на субекта на данни дали предоставянето на лични данни се
изисква по закон или договор или е необходимо за сключването на договора, дали е налице задължение за
предоставяне на личните данни и последиците от непредоставянето на личните данни данни.

22. Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

Тази Политика за поверителност е генерирана от генератора на Политиката за защита на личните данни на външните
служители за защита на данните, разработен в сътрудничество с Адвокатите по медийни закони от WBS-LAW.